Large_kiki_na_terenu

Intervju s Kristijanom Stojakom

Naš klub nikad nije bio samo skup nogometaša već skup raznih zanimljivih ličnosti na terenu i izvan njega, a intervjuima vam ih želimo približiti.

#englishbelow

 

Po treći put pokušat ćemo pokrenuti niz intervjua s našim igračima, kako biste ih mogli bolje upoznati i prepoznati. Naš klub nikad nije bio samo skup nogometaša već skup raznih zanimljivih ličnosti na terenu i izvan njega, a intervjuima vam sve te ljude želimo približiti. 

U prošloj ste seriji mogli pročitati intervjue s nekim igračima momčadi, recimo s Franom ili s Mikom, te igračicama ranije aktivne, a sad nažalost ugašene klupske ženčadi - poput Ive. Ne smijemo zaboraviti ni intervjue s aktualnim ili bivšim trenerima poput Petka ili Krpana.

Novu seriju intervjua započinjemo s Kristijanom Stojakom jer trenutno odrađuje suspenziju zbog tri žuta kartona pa znamo da će osjećati grižnju savjesti i htjeti brzo odgovoriti na naša pitanja.

 

Pa Kiki, za one koji te ne znaju, predstavi se tko si i odakle si?

Kristijan Stojak, 27 godina, iz Viteza u Bosni i Hercegovini, prvostupnik digitalnog marketinga, zaljubljenik u najljepšu igru na svijetu, veliki fan Real Madrida i zadnje, ali nikako manje bitno, član, prijatelj i igrač kluba Zagreb 041.

Kako si završio u 041 i kako ti je to sve izgledalo na početku?

Došao sam na poziv našeg kapetana Lovrića, poziva koji je, bez ikakvog pretjerivanja, u potpunosti promjenio moj život. Poziv koji me vratio na teren, mjesto gdje sam uvijek pripadao. Poziv zbog kojeg najvažnija sporedna stvar na svijetu više nije bila sporedna. 

Ono što me na samom početku “kupilo” kod ovog kluba jest otvorenost i prijateljski pristup koji se osjetio na prvom treningu. Za jednog Bosanca u zagrebačkom klubu to je značilo jako puno. Ekipa je bila sastavljena od prijatelja i nogometnih entuzijasta koji su uživali na treningu, a utakmice i natjecanje shvaćali ozbiljnije nego što sam mislio, što mi se itekako svidjelo. Osim tog natjecateljskog naboja, primjetio sam da na utakmicama imaju jako veliku podršku navijača koji su nesebično pratili klub u stopu, kako na domaćim, tako i na gostujućim utakmicama. Veliki broj različitih ljudi, a ono što ih je sve okupljalo moglo se čuti nakon svake utakmice prilikom pozdrava navijača - uzvici “Zagreb 041”. Za nogometnog romantika kakvim se smatram nije mi trebalo dugo da se zaljubim i u ovu nogometnu priču.

Kako danas, nakon 37 utakmica, četiri zabijena pogotka i tri kapetanske utakmice, gledaš na klub i atmosferu između igrača i članova/navijača?

Otkako sam ja u klubu, prolazili smo kroz određene uspone i padove u sezoni, međutim ovaj proljetni dio sezone nagrada je za naporan rad koji je uložio svaki pojedini igrač  - sve u svrhu što boljeg rezultata na terenu i neizmjerne želje za pobjedom. Ekipa je stabilna, igrači su prijatelji na terenu i izvan njega, rezultati su također tu, a po mom mišljenju, mi smo na dobar dan najbolja ekipa u ligi. 

I igrači i navijači su svjesni potencijala koji ovaj klub ima i ujedinjeni su u želji da se klub razvija u tom smjeru.

Većinu od svojih 37 utakmica za klub odigrao si u sredini terena i to najviše kao playmaker u stilu Xavia ili Modrića. Je li ti to najdraža i najugodnija pozicija za igranje? Misliš li da bi se dobro snašao i negdje drugdje na terenu?

Treniram nogomet od svoje šeste godine, prošao sam sve moguće nogometne pozicije, ali najugodnije sam se uvijek osjećao na poziciji zadnjeg veznog. Moje tehničke i trkačke sposobnosti savršeno odgovaraju upravo toj poziciji. Kada na to dodam činjenicu da igram istu poziciju kao moj najdraži igrač (Modrić) , nema mjesta na terenu gdje bih se ugodnije osjećao.

Vjerni pratitelji naše FB stranice mogli su primjetiti da je tvoj otac jedan od najvjernijih fanova i redovito ostavlja pozitivne i/ili bodreće komentare, a nedavno su tvoji roditelji i došli na utakmicu, što si ti nagradio pogotkom (na njihovo, a i naše veliko veselje). Koliko ti znači podrška roditelja čak i kad igraš tzv. “seoski” nogomet?

Kao sin jedinac, od malena uživam neizmjernu podršku roditelja koji spremno podržavaju sve što u životu naumim. Stari je taj od kojeg mislim da sam naslijedio strast za pobjedom i otrčati u njegov zagrljaj nakon pogotka je najveća zahvala za sve ono što su mi pružili. Šteta samo što je mama pila čaj u tom trenutku ????

Često s ponosom ističemo da želimo da 041 bude više od “običnog” nogometnog kluba. Koliko su tebi bliske ideje i vrijednosti koje klub gaji - borba protiv diskriminacije i stvaranje osjećaja dobrodošlice i prihvaćenosti za sve?

Vrijednosti i ideje kluba su razlog zbog čega se aktivnije želim uključiti i doprinijeti razvoju kluba i izvan terena jer vjerujem u ono što klub promovira i želim aktivno tome doprinijeti. Radionica koju smo nedavno imali na temu diskriminacije je moje prvo aktivno sudjelovanje u aktivnostima kluba izvan terena i na tom ne mislim stati. 

A što Kiki radi kada ne igra za 041, imaš li neke omiljene hobije?

Slobodno vrijeme najradije provodim s djevojkom Ivonom nakon svih obaveza vezanih za posao, trening, teretanu i utakmice.

Za kraj, imaš li neku poruku za one koji još nisu bili na utakmicama 041 ili možda za one koji vas redovito dolaze gledati?

Poruka za one koji još uvijek nisu bili na utakmici jest da obavezno moraju doći. Garantiram odličan nogomet, još bolju klopu i pivo na moj račun. 

Za one koji nas aktivno prate želim reći najveće moguće HVALA svakom pojedincu, hvala za svaki glas, svaku pohvalu, svaku pjesmu i svaku baklju. Znajte da vas čujemo i osjetimo na terenu. 

Velike stvari su ispred ovog kluba. U to sam uvjeren.

 

Hvala ti na ovom razgovoru i izdvojenom vremenu, mi ti želimo puno sreće kako na terenu tako i izvan njega. English

 

For the third time, we will try to start a series of interviews with our players, so that you can get to know and recognize them better. Our club has never been just a group of football players, but much more - we’re people with various interesting personalities on and off the field, and we want to show you all these people through interviews.

In the last series you could read interviews with some of the team's players, such as Frane or Mika, and players of previously active, but now unfortunately inactive women’s team - like Iva. We must not forget the interviews with current or former coaches like Petko or Krpan.

 

So Kiki, for those who don't know you, introduce yourself, who you are and where you're from?

Kristijan Stojak, 27, from Vitez in Bosnia and Herzegovina, a bachelor of digital marketing, a lover of the most beautiful game in the world, a big fan of Real Madrid and last but not least, a member, friend and player of Zagreb 041.

How did you end up in 041 and what did it all look like to you in the beginning?

I arrived because of the invitation of our captain Lovrić. That was a call that, without any exaggeration, completely changed my life. A call that brought me back to the field, the place I always belonged to. A call that made the most important secondary thing in the world no longer secondary.

The thing in the club that “bought” me at the very beginning was the openness and friendly approach that was felt in the first training session. For a Bosnian in a club from Zagreb that meant a lot. The team was made up of friends and football enthusiasts who enjoyed the training and took the matches and the competition more seriously than I thought, which I really liked. In addition to that competitive charge, I noticed that they have a lot of support from the fans who selflessly followed the club, both in home and away games. It is a large number of different people, and what brought them all together could be heard after each game during the cheering of the fans - "Zagreb 041". For a football romantic like me, it didn't take long to fall in love with this football story.


How do you look at the club and the atmosphere between the players and the members/fans today, after playing 37 games, scoring four goals and being captain three times?

Since I've been in the club, we've been through some ups and downs in the season, but this spring part of the season is a reward for the hard work of each player - we’re giving it all on the field and have an immense desire to win. The team is stable, the players are friends on and off the field, the results are also here, and in my opinion - on a good day we are the best team in the league.

Both players and fans are aware of the potential that this club has and are united in the desire for the club to develop in that direction.


You played most of your 37 games for the club in the middle of the field, mostly as a playmaker in the style of Xavi or Modric. Is this your favorite and most comfortable position to play? Do you think you would do well elsewhere on the field?

I have been playing football since I was six. I have played all possible football positions, but I have always felt most comfortable in the position of the midfielder. My technical skills and physical abilities fit that position perfectly. When I add the fact that I play the same position as my favorite player (Modric), there is no place on the field where I would feel more comfortable.


Faithful followers of our FB page could notice that your father is one of the most loyal fans and regularly leaves positive and/or encouraging comments. Recently your parents came to the game, for which you rewarded them with a goal (to their and our great joy). How much does the support of your parents mean to you, even when you play so-called Sunday league level?

As an only son, I have enjoyed the immense support of my parents since I was a child, who are ready to support everything I intend to do in life. Dad is the one from whom I think I inherited the passion to win and running into his arms after scoring is the biggest thank you for all they have given me. Too bad Mom was drinking tea at the time ????

 

We’re often proud of the fact that we want 041 to be more than just a football club. How close are you to the ideas and values ​​that the club cultivates - fighting discrimination and creating a sense of welcome and acceptance for all?

The values ​​and ideas of the club are the reason why I want to be more actively involved and contribute to the development of the club off the field because I believe in what the club promotes and I want to actively contribute to it. The workshop we recently had on the topic of discrimination is my first active participation in the club activities off the field and I do not intend to stop there.


And what does Kiki do when he’s not playing for 041, do you have any favorite hobbies?

I like to spend my free time with my girlfriend Ivona, after all the obligations related to work, training, gym and games.


Lastly, do you have a message for those who haven’t been to 041 games yet or maybe for those who come to watch you regularly?

The message for those who have not yet been to the match is that they must come. I guarantee great football, even better food and a beer at my expense.

For those who actively follow us, I want to say the greatest possible THANK YOU to each individual, thank you for all the support, for every compliment, every song and every flare. Know that we hear and feel you on the field.

Great things are ahead of this club. I am convinced of that.

 

 

Thank you Kiki for this conversation and your time, we wish you good luck both on and off the field.

 Preporučite članak:
Skola-nogometa-banner
Standings provided by Sofascore
Nogometni klub "Zagreb 041"
Tišinska ulica 20
10000 Zagreb
IBAN: HR0323400091110706920 (PBZ)
OIB: 66080577328
MB: 4341503